NOTĂ DE INFORMARE

 

Cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 

SC GOLDPREST IMPEX SRL ca operator de date cu caracter personal este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

SC GOLDPREST IMPEX SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

 

  • monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private (supraveghere video);

 

  • tombole/campanii promoționale;

 

  • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații de raportare către instituții/organisme de stat, precum ANAF);

 

În raport cu scopurile de mai societatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Nume și prenume, semnătură, număr de telefon, CNP, Seria și numărul actului de identitate, seria pașaportului, imagine

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviiclor poștale la adresa: Strada Livezii nr. 48 ,ap 13, Cluj-Napoca, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: office@goldprest.ro, prin fax la numărul: 0264 437 738.

 

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

 

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.

 

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet http://www.monacoclub.ro/, secțiunea: Protectia datelor cu caracter personal.

 

 

 

 

Conducerea